Lysoformin Spezial
Koncentrát na dezinfekciu
a čistenie pracovných plôch
a predmetov

Zloženie:
100 g Lysoforminu Spezial obsahuje:
2,9 g derivátov guanidinu,
9,8 g didecyl-dimetylamónium chloridu

 

Vlastnosti:
* fungicídne, baktericídne účinky (vrátane salmonel), inaktivuje vírusy (HBV/HIV)
* úsporný vôči materiálom, tvrdosť vody neovplyvňuje účinnosť
* čerstvá nepretrvávajúca vôňa, biologicky odbúrateľný
* čistiací účinok bez prídavku čistiacich prostriedkov
* bez aldehydov, fosfátov, fenolov a oxidujúcich zlúčenin

Oblast'ponžitia:
* na dezinfekciu a čistenie pracovných plôch a predmetov v jednom pracovnom kroku, ,0textilu, ako napr. prachoviek, handier a pod.
* v kúpeľoch, saunách, práčovniach a pod.

Dezinfekcia a čistenie pracovných plôch:
Všeobecna zdravotnícka prax
0,50% - 4 hod.
0,75% - 1 hod.
1,50% - 30min.
Na inaktiváciu vírusov HBV a HIV - 2,50% - 1 hod.
Textil (prachovka, handry a pod.) - 0,75% - 4 hod.
Pri príprave roztoku liať Lysoformin Spezial do vody a nie naopak!

 
Interakcia s inými prostriedkami:
Pridaním bežných čistiacich prostriedkov môže byť dezinfekčný účinok
Lysoforrnin Spezial znížený alebo zrušený.

R-36/38 Dráždi oči a pokožku
R-48/21/22 Škodlivé: nebezpečenstvo vážneho poškdenia zdravia predľženou
                             expozíciou pri kontakte s pokožkou a požití
R-43 Kontakt s pokožkou môže zapríčiniť precitlivenie

S-2 Udržujte mimo dosahu detí
S-24/25 Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou
S-26 Pri zásahu očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
S-28 Pri styku s pokožkou okamžite omť veľkým množstvom vody
S-36/37 Pri práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranný odev
S-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekara!
Pri orálnom požití vypiť väčšie množstvo vody! Vyhľadať lekára!
Pri styku s kožou okamžite opláchnuť väčším množstvom vody!

Doba použitelnosti: 36 mesiacov

 

Číslo tovaru
9287
9291
9325
9320
Balenie (počet kusov v kartone x balenie)
200 x 40 ml sáčok
12 x 1 l fľaša
2 x 5 l kanister
1 x 20 l kanister

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovacia pumpa na 5 litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5 litrový kanister
9174 LYSOFORM-davkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik (prenájom možný)