Lysoformin 3000
Prípravok k dezinfekcii a čisteniu nástrojov, endoskopov a povrchov

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje:
9,5 g glutaraldehydu, 7,5 g glyoxalu,
9,6 g didecyl-dimetyl-ammonium chloridu

 

Spôsob použitia:
* dezinfekcia nástrojov - ponorením
* dezinfekcia povrchov - otrením
* používať iba zriedené roztoky
*
roztoky určené pre dezinfekciu nástrojov uchovávať v uzatvorených nádobách

Príprava roztoku:
Odmerať potrebné množstvo vody a pridať Lysoformin 3000
Dezinfekcia povrcliov:
1,00% - 15 minút
0,50 % - 60 minút
0,25 % - 4 hodiny
Dezinfekcia inštrumentária endoskopov:
3,00% - 30 minút
2,50 % - 60 minút

Antimikrábne spektrum:
baktericidný, fungicidný, sporicidný a vírusínaktivačný účinok

R-10 Horľavé
R-20/22 Škodlivé pri inhalácii a požití
R-37/38 Dráždi respiračný systém a pokožku
R-41 Riziko vážneho poškodenia očí
R42/43 Môže zapríčiniť precitlivenie inhaláciou a kožným kontaktom
R-50 Veľmi toxické pre vodné organizmy

S-2 Udržujte niimo dosahu detí
S-26 Pri zásahu očí okamžite dôkladne vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoc
S-28 Pri styku s pokožkou okamžite omyť veľkým množstvom...(vhodnú kvapalinu        špecifikuje výrobca, dovozca a distribútor)
S-37/39 Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít
S-45 V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadať lekársku pomoc
S-46 Pri požití okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať tento obal alebo označenie


Dátum spotreby je uvedený na každom balení

Číslo tovaru
9508
9470
9375
9330
Balenie (počet kusov v kartone x balenie)
200 x 20 ml sáčok
12 x 1 l fľaša
2 x 5 l kanister
1 x 20 l kanister

Doporučené príslušenstvo k ponúkanému baleniu:
3132 dávkovacia pumpa na 5-litrový kanister
3155 uzavierací kohút na 5-litrový kanister
9174 LYSOFORM-dávkovacie zariadenie napojiteľné priamo na vodovodný kohútik
9090 dezinfekčná vaňa na 4 litre (vrátane sita a viečka)
9142 dezinfekčná vaňa na 16 litrov (vrátane sita a viečka)

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí vypláchnuť väčším množstvom vody a vyhľadať lekára.